A.R.F.I. - News

A.R.F.I. ROMA SALA OPERATIVA
IQ0TK
Via Valle Castellana n.4 loc. Case Rosse
Cap 00131 Roma

Tel: 3478687440
Fax: 07741920320
E-mail: arfi.roma@radioamatorifinanzieri.it
Pec: arfi.roma@pec.it
FREQUENZE MONITOR A.R.F.I.
HF: 7.117 Mhz in modalità LSB
DMR: Cluster su rete Brandmeister TG 22290
FREQUENZE DI EMERGENZA
Rete d’emergenza in fonia tra Sala Operativa del Dipartimento e Di.Co.Mac.
Fonia: 7.045/6.990 - 3.643,5
Rete delle Prefetture
Fonia: 7.045 - 3.643
PSK31: 6.990 - 3.580